strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/eartphu1/public_html/rekreal/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 13.

Utazási feltételek

UTAZÁSI FELTÉTELEK TENSIVEL A FÖLD KÖRÜL 2017.

A Tensi Kft. (továbbiakban Tensi) (székhelye és levelezési címe: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1. Tel: +36-1-345-1588, info@tensi.hu, www.tensi.hu, adószáma: 13069560-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-717213 (Fővárosi Törvényszék Cégbíróság), nyilvántartási száma: U-000390) az alábbiakban a 281/2008 (XI.28.) Kormányrendelet 13. §-ának megfelelően – utazási szolgáltatásait Magyarországon felajánló katalógusban – közzéteszi általános üzleti feltételekről szóló tájékoztatóját. MKEH-nak, mint engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezése: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Tel: +36-1-458-5546, Fax: 458-5847, mkeh@mkeh.gov.hu, www.mkeh.gov.hu.

A Tensi katalógusában és www.tensi.hu honlapján meghirdetett és partnerjelzéssel ellátott utazási ajánlatok nem részei a Tensi saját szervezésű árualapjának, azokért az adott magyar utazásszervezők tartoznak felelősséggel. Ezen utak foglalásakor az adott utazásszervező utazási feltételei az érvényesek, és Tensi kedvezmény nem érvényesíthető.
Az utazási szerződésre a Tensi katalógusában, az utazási szolgáltatásról szóló egyéb tájékoztatójában, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 6:254.§, az utazási szerződésekről szóló az utazási szerződésekre vonatkozó 80/2014. (III.14.) Korm sz. rendelettel módosított 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet rendelkezései, illetőleg a jelen utazási feltételekben foglaltak irányadóak.
Ugyanezen utazási feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállás-szolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás képezi. Az iroda fent tartja a jogot, hogy a tájékoztatókban foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen.
A Tensi 2016-2017 katalógusban és a www.tensi.hu honlapon feltüntetett részvételi díjak 1 euró = 314 Ft, 1 USD = 273 Ft deviza eladási árfolyamig érvényesek. Az ezt meghaladó árfolyamváltozást a Tensi jogosult áraiban érvényesíteni. A Tensi 2016-2017 katalógusban szerkesztése lezárva 2016. május 2-án. Tensi Kft. egyéni utazási ajánlatokat készít külföldi beszállítói és a hajótársaságok árlistájában és online foglalási rendszereiben szereplő árak alapján, ahol a részvételi díjak EUR-ban ill. USD-ben vannak meghatározva. Az utasnak lehetősége van a megadott részvételi díj valutában történő befizetésére, vagy a befizetés napján érvényes Erste Bank valuta eladási árfolyamon számított forintban történő befizetésre. Az ajánlat kiadása és a tényleges befizetés közötti árfolyamváltozást a Tensi Kft. jogosult áraiban érvényesíteni.

1. A szerződés megkötése

1.1. Az utas a Tensi utazási szolgáltatásait bármely Tensi utazást értékesítő (utazást szervező vagy utazást közvetítő) irodában megrendelheti. Az utazási szerződés érvényesen az utasok és a Tensi között akkor jön létre – a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint –, amikor az utas által megrendelt utazási szolgáltatásoknak a katalógusban, illetve egyéb tájékoztatóban alkalmazott megjelölését, a teljesítés időpontját, az ellenértékét és a fizetési határidőt rögzítő, az utazási iroda által kiállított visszaigazolást/utazási szerződést az utas aláírta, és az utazási iroda az utas által megrendelt utazási szolgáltatásokat az utas foglalási számának közlésével visszaigazolta. Jogi személy esetében az aláírási jogosultsággal rendelkező személy aláírása szükséges, amely jogosultságát aláírási címpéldánnyal köteles igazolni. Ha a Tensi a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Tensi az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését Tensi bármikor visszamondhatja és a befizetett előleget visszafizeti.
1.2. Ha az utas nem személyesen jár el, (jelentkezés, előlegfizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt a Tensi felé szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, a Tensit ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes jogi és anyagi felelősséggel tartozik.
1.3. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére átruházni. Az utas köteles erről a Tensit haladéktalanul tájékoztatni. Az átruházást megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. Az utas olyan személyre ruházhatja át az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek.
1.4. Tensi az utazási csomagban forgalmazott utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – az utast [a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét] írásban tájékoztatja a következőkről: a) az utazásszervezőnek az utazás célállomásán található magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselőjének nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazási vállalkozóval történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat, b) kiskorú külföldi utazásainak vagy tartózkodásának esetében a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről, c) az utas által igénybe vehető biztosításokról, ha azokat a programfüzetben nem tette közzé, d) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint az utas által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utasosztályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonaton hálófülke).
1.5. A Tensi a tájékoztatóban foglaltaktól való – kivételesen indokolt esetekben – eltérés jogát kifejezetten fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal írásban közli. A Tensi által korábban közzétett adatokban történt esetleges változásokról, mint pl. az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan Tensi írásban tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utassal. Tensi fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére rendkívüli esetekben.
1.6. A katalógusban található általános információk, a lefoglalt út részletes leírása, a visszaigazolás/utazási szerződés tartalma és ezen utazási feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik úgy a katalógusokban, mint a más módon közzétett utazási szolgáltatásokra történő szerződéskötés esetén.

2. Szolgáltatások, részvételi díj, fizetési feltételek

2.1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (alapszolgáltatások és járulékos szolgáltatások) díját, a Tensi szervezési költségét, az útlemondási biztosítást (kivéve hajóutak, belföldi utazások, síutak, nemzetközi vonatjegyek, egyes egyéni idegenforgalmi szolgáltatások és a nem utazási csomagban vásárolt menetrend szerinti repülőjegyek), továbbá az árrés ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, kikötői- és repülőtéri illeték). Amennyiben a szerződő fél jogi személy és nem végfelhasználó, úgy az áfatörvény értelmében az idegenforgalmi szolgáltatás árára +27% általános forgalmi adót kell felszámítani, mely összeget a katalógusban vagy a honlapon szereplő, illetve szórólapon meghirdetett részvételi díjak ára nem tartalmaz. A kedvezmények a Tensi saját szervezésű, teljes árú utazások alapszolgáltatásainak díjából érvényesíthetők. A kedvezmények nem vonatkoznak a kedvezményes ajánlatokra, a járulékos szolgáltatásokra (illeték, felárak, vízumdíjak, biztosítások), valamint repülőjegy (kivéve charter repülőjegy) megrendelésre. Tensi által meghirdetett kedvezményes ajánlatok és a különböző kedvezmények nem vonhatók össze. Tensi fenntartja magának a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg olyan árakon, amelyek katalógusában nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel vagy teljesen befizette díjú utazások mindkét fél (utas és Tensi) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötésben meghatározott részvételi díj.
2.2. Árváltoztatás: Tensi legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 naptári nappal a részvételi díjat felemelheti. Áremelésre kizárólag szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, kikötői- és repülőtéri illeték, stb) vagy deviza (az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti) forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát az utassal a díjemeléssel egyidejűleg írásban közölni kell. Ha a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, az utast erről haladéktalanul értesíteni kell, és az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és Tensi a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti. Amennyiben az utas elfogadja a változtatásokat, úgy a változásnak megfelelően a felek módosítják a szerződésüket. Az utas a döntéséről haladéktalanul értesíteni köteles a Tensit.
2.3. Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a légitársasággal, hajótársasággal vagy külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
A fennmaradó összeget az utas az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig köteles befizetni külön felhívás nélkül, kivéve azt az esetet, amikor az adott útra vonatkozó szerződés-kiegészítés ennél korábbi/későbbi határidőt ír elő. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30. naptári napon belül történik, akkor a részvételi díj 100%-át kell befizetni a Tensi számlájára.
Egyéni utazás esetén az utasnak az alábbi lemondási költség/bánatpénz megfizetése mellett bármikor jogában áll az utazást lemondani. A fizetendő összeg, a részvételi díj százalékában:
• 60-30 nappal indulás előtt: 10%
• 29-15 nappal indulás előtt: 40%
• 14-6 nappal indulás előtt: 50%
• 5-3 nappal indulás előtt: 75%
• 2-0 nappal indulás előtt: 100%
Lemondás esetén a lemondási költség/bánatpénz-köteles rész nem tartalmazza a fakultatív programok, a fakultatív ellátás és a repülőtéri illeték összegét. Az útlemondási biztosítás teljes összege vissza nem téríthető. Egyes külföldi szolgáltatók szolgáltatásai, valamint a diszkont légitársaságok járataira szervezett utak esetén a repülőtéri illeték és egyes szolgáltatások részei a lemondási költség/bánatpénz köteles részvételi díjnak!
Csoportos utazás esetén az utasnak az alábbi lemondási költség/bánatpénz köteles díj megfizetése mellett bármikor jogában áll az utazást lemondani.
A fizetendő összeg európai csoportos utazások esetében a részvételi díj százalékában:
• 60-35 nappal indulás előtt: 10%
• 34-15 nappal indulás előtt: 75%
• 14-0 nappal indulás előtt: 100%.
A fizetendő összeg Európán kívüli csoportos utazások esetében a részvételi díj százalékában:
• 60-35 nappal indulás előtt: 10%
• 34-21 nappal indulás előtt: 85%
• 20-0 nappal indulás előtt: 100%.

2.5. Tensi a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet ad át az utasnak, amelyet az utazás megkezdése előtt a Tensi megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Csoportos utazások során az utas a Tensi útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.
2.6. A fenti lemondási feltételektől való eltérés esetében egyedi lemondási feltételek lépnek életbe, melyekről Tensi az utast előzetesen értesíti.
2.9. Szilveszteri vagy kiemelt időszaki (ünnepek, nemzetközi sportesemény, kiállítás vagy vásár) foglalás esetén, amennyiben a külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben külön lemondási díj kerül kikötésre, úgy a Tensi lemondás esetén ennek megfelelően ezt az összeget az utasra hárítja.
2.10. A Tensi által a katalógusában, a www.tensi.hu oldalon és szórólapokon meghirdetett egyéni és csoportos ajánlatok a szabad helyek függvényében vagy visszavonásig érvényesek.

3. Utas elállása és módosítás joga

3.1. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
3.2. Amennyiben az utas azért áll el, mert a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy Tensi az utazási szerződésben foglaltakat rajta kívül álló okokból lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott, az utas
a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
Ha a fenti bekezdés a) pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, Tensi köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a fentieken túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha
a) az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.
3.3. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, Tensi köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, Tensi köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy
b) elállhat a szerződéstől.
Ha az utas a fenti bekezdés b) pontja alapján áll el a szerződéstől, Tensi köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

4. Az Utazási vállalkozó elállása

4.1. Tensi legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat az utazási szerződéstől. Ha a Tensi nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az utas
a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
Ha a fenti bekezdés a) pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, Tensi köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a fentieken túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha
a) az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy
b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

5. Hibás teljesítés

5.1. Tensi felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített szerződés esetén Tensi köteles a díjat arányosan leszállítani.
5.2. Ha Tensi az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.
5.3. Ha Tensi ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, Tensi köteles – amennyiben erre az utas igényt tart - az utast az utazás kiinduló helyére szállítani, vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról gondoskodni, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
5.4. Tensi nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. A fakultatív programra befizetett díjat, amennyiben az kellő számú jelentkező hiányában elmarad, az utazás befejezését követően Tensi visszatéríti.
5.5. A Tensi felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
A Tensi az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresében korlátozza.
5.6. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
5.7. Az Utazási Szerződés hibás teljesítése esetén az utas köteles kifogását haladéktalanul bejelenteni az utaskísérőnek/helyszíni szolgáltatónak. A kifogás késedelmes és nem szerződésszerű előterjesztéséből eredő károkért az utas felelős (Ptk. 6:162.§).
A Tensi idegenvezetője az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. A helyi képviselő köteles Tensit haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet a Tensi az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt, valamint köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni.
Az utas kifogásait, az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül jogai érvényesítése érdekében köteles írásban a Tensi tudomására hozni. Amennyiben az Utas kifogásait nem közölte a helyszínen orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

6. Vis maior

6.1. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért Tensi felelősséget nem tud vállalni, kártérítési kötelezettséggel nem tartozik, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik.
6.2. A katalógusban, illetve a honlapon található általános időjárási viszonyok tájékoztató jellegűek. Az iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hóhiány, szélvihar, hirtelen nagy mennyiségű csapadék) felelősséget nem vállal.

8. Útlevél, vízum, vám, deviza, és közegészségügyi rendelkezések

Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) valamint a fogadó ország beutazási szabályait, törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

9. Biztosítás

9.1. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából Tensi vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság) átvette.
9.2. A részvételi díj nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját. Ez fakultatív jelleggel köthető. Amennyiben a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást az utas a Tensi közreműködésével köti meg, Tensi köteles a biztosítási kötvényt, az adott termék szabályzatát, illetőleg a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utasnak átadni. Kárigény felmerülése esetén az utas közvetlenül jár el a biztosítótársasággal szemben. Az utasnak a biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében Ptk. szabályai az irányadóak.
9.3. Tensi által szervezett egyéni és csoportos utazások esetén (kivéve hajóutak, belföldi utazások, nemzetközi vonatjegyek, egyes egyéni idegenforgalmi szolgáltatások és a nem utazási csomagban vásárolt menetrend szerinti repülőjegyek) az útlemondási biztosítás a részvételi díj részét képezi. Az utazási szerződés értelmében utasnak minősülő személyekre vonatkozóan utazásképtelenségre vonatkozó (storno) biztosítási szerződés áll fenn a Tensi Kft. és az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) között. Ezen szerződés értelmében az utazásképtelenségre vonatkozó (storno) biztosítás kockázatviselése kiterjed az utazási szerződésben utasként megjelölt természetes személyek utazásképtelenségére, feltéve, hogy az utazási szerződésben feltüntetett utazási díj/biztosítási díj a foglalással egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került a Tensi Kft. vagy megbízottja felé. Ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése az utazásképtelenségre vonatkozóan az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdődik meg. A biztosítási díj minden esetben a teljes utazási díj lemondás esetén bánatpénz-köteles része – továbbiakban biztosított összeg – alapján kerül meghatározásra. A biztosítás minden esetben önrészesedést tartalmaz, melyet a biztosító által kifizetett szolgáltatási összegből (a biztosított összeg %-os része, a lemondás pillanatában esedékes bánatpénz-sáv alapján) levonásra kerül.
Az útlemondási biztosítás díja egymillió forint/fő biztosított összeg esetén a lemondási költség/bánatpénz-köteles részvételi díj 1,4%-a (egyes hajótársaságok útjainál 2%-a). A maximális biztosítási összeg foglalásonként és biztosítási eseményeként hárommillió forint. A biztosítás önrészesedésének mértéke a részvételi díj aktuális lemondási költség/bánatpénz összegének a 20%-a, de minimum 10 000 Ft/fő. Csoportos utazások esetén a légitársaságok által nem visszatéríthető repülőtéri illeték összege is kötbérköteles részvételi díj, így azokra is felszámításra kerül az útlemondási biztosítás, melyről tájékoztatást a foglaláskor biztosítunk.
Egymillió forint/fő feletti, de legfeljebb ötmillió forint/fő biztosított összegig kiegészítő útlemondási biztosítás köthető, az egymillió forint/fő feletti összeg 3%-áért. Ez esetben a maximális biztosított összeg foglalásonként és biztosítási eseményenként nyolcmillió forint. A biztosítás önrészesedése ez esetben az egymillió forint/fő feletti részre vonatkozóan 30%, de minimum 50.000 Ft/fő.
Az útlemondási biztosítás szerződési feltételei szerint utazásképtelenségnek az alábbi esetek bizonyulnak: biztosított vagy közeli hozzátartozó előzmények nélküli heveny megbetegedése, vagy balesete, valamint halála. Részletes tájékoztatás a biztosítási feltételekben.
A biztosítási szerződés részét képezik az EUB2014-05BST jelű Biztosítási feltételek. Az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az utazási szerződés Szerződője nyilatkozik arról, hogy a biztosítási feltételeket megismerte, és az abban foglaltakat magára és az utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el. A biztosítás szerződési feltételei megtekinthetők a www.tensi.hu oldalon, illetve az értékesítő irodákban. Az útlemondási biztosítás szerződési feltételei az utazási szerződés szerves részét képezik. Egyes Tensi saját szervezésű egyéni és csoportos utazásra eltérő útlemondási díjak érvényesek, amelyek az egyedi utazási feltételek részét képezik.
9.6. Tensi tájékozatja a szerződő felet, amennyiben nem tesz eleget a hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül a Generali-Providencia Biztosító Zrt-hez fordulhat. A szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Tv. 34.§ szerint részletesen tájékoztatjuk, hogy a Tensi Kft. az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló többször módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, (a 78/2005. (IV.28.) Korm. rendelet 3.§-a szerint) szerződést kötött a Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel, címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Tel. +36-40-200-250. A vagyoni biztosíték területi hatálya: a Tensi Kft. által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás, valamint a belföldről belföldre történő utazások. A biztosítás kötvényszáma 95560102921943200, kelte: 2015.10.30. A biztosítás kezdete: 2016.01.01., a biztosítás lejárata: 2017.01.01.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Tensi által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a Pp. általános szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.
11.2. Felek tudomásul veszik, hogy kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. Felek tudomásul veszik, hogy ha a szerződés nem jön létre, az a fél, aki az Együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
11.3. A Felek kizárnak minden szokást, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlatot, amelyet egymás között kialakítottak. Felek kizárják az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokást is.
11.5. Az utazási feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi a szerződés megkötésekor átadott ”Hasznos tudnivalók”.
11.6. A szerződésnek az utas rendelkezésére bocsátására vonatkozó, továbbá a 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározott szabályok szerint.
A 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet 13. §-ban foglalt, az utazási csomag igénybevételére vonatkozó különös rendelkezések megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.
11.7. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez is fordulhat, ha panaszügyének rendezését a TENSI-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. 11.8. A Tensi lehetőséget biztosít arra, hogy a szerződéskötést megelőzően az utas megismerje az általános szerződési feltételeket. A Tensi külön tájékoztatja az utast minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos gyakorlattól, így különösen, de nem kizárólagosan a hajóstársaságok által gyakorolt kártérítési politikáról, az egyes speciális foglalási és lemondási feltételről.
A katalógusban, szórólapokon és a www.tensi.hu oldalon esetlegesen előforduló sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk.
Felelős Kiadó: Tensi Kft.

Nyilatkozom továbbá figyelemmel a Ptk 6:78. §-re: Tudomással bírok arról, hogy az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.  külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, és a leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta. A fentiek alapján kijelentem, hogy: az utazásszervező lehetőséget biztosított, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem az általános szerződési feltételeket, és ezeket elfogadom, az utazásszervező külön tájékoztatott minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos gyakorlattól.